അദ്ധ്യായം:
കൂടുതല്‍ വായിക്കുവാനായി താഴെ കാണുക.
  
 naksibendi sufi sohbet,ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം

Tags: |

Like
Times people
likes this page
Times people viewed
this page


അദ്ധ്യായം: How Do We Worship Allah...
ചുരുക്കം: BismillahirRahmanirRahim Question: How do we worship Allah as He deserves to be worshiped? When I pray, I think of Allah but all I think of are the blessings He gave me. BismillahirRahmanirRahim. In the first place we can never worship Allah as He deserves to be worshiped. We can never do that. Only Allah (swt) knows Himself as He deserves to be known. Then after that is the Holy Prophet (asws),whatever that is given to him. And the Prophet (asws) is saying “Ya Rabbi, none can worship You as You deserved to be worshiped”. So we don’t look for that. What you are doing is good. You are looking at the blessings that Allah has giv...

SOHBETS BY ലോക്‌മാന്‍ ഹോജ എഫന്ദി

CHOOSE SOHBET
Contact@naksibendi.in, visit www.naksibendi.us for more information and english sohbets.
For Baya, contact Hz. Lokman Hoja Efendi. Share for the sake of Allah.
Naksibendi.in 2013-2014
Flag Counter