അദ്ധ്യായം:
കൂടുതല്‍ വായിക്കുവാനായി താഴെ കാണുക.
  
 naksibendi sufi sohbet,ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം

Tags: |

Like
Times people
likes this page
Times people viewed
this page


അദ്ധ്യായം: നിങ്ങള്‍ തനിച്ചല്ല, കൂടെ അള്ളാഹുവുണ്ട്‌.
ചുരുക്കം: നിങ്ങള്‍ ഒറ്റക്കാണ്‌. പക്ഷെ, നിങ്ങള്‍ അള്ളാഹുവിണ്റ്റെ കൂടെയാണെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ തനിച്ചാവില്ല. നിങ്ങള്‍ റസൂലുള്ളാഹ്‌ (സ) യുടെ കൂടെയാണെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ തനിച്ചാവില്ല. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളൂടെ ശൈഖിണ്റ്റെ കൂടെയാണെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ തനിച്ചാവില്ല. ചി...

SOHBETS BY ലോക്‌മാന്‍ ഹോജ എഫന്ദി

CHOOSE SOHBET
Contact@naksibendi.in, visit www.naksibendi.us for more information and english sohbets.
For Baya, contact Hz. Lokman Hoja Efendi. Share for the sake of Allah.
Naksibendi.in 2013-2014
Flag Counter