അദ്ധ്യായം:
കൂടുതല്‍ വായിക്കുവാനായി താഴെ കാണുക.
  
 naksibendi sufi sohbet,ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം

Tags: |

Like
Times people
likes this page
Times people viewed
this page


അദ്ധ്യായം: പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മുഹറം.
ചുരുക്കം: ബിസ്മില്ലാഹ്‌... (പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ഒരു നിമിഷം.. പുതുവര്‍ഷത്തെ ആദ്യത്തെ മാസം ഇതാണെന്ന്‌ പലരും അറിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും, അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസത്തെക്കുറിച്ചെങ്കിലും അറിയുക.) ആശുറ ദിവസം എത്ര മാത്രം പരിശുദ്ധമാണെന്ന്‌, അനുഗ്രഹീതമാണെന്ന്‌, പ്രധാന...

SOHBETS BY ലോക്‌മാന്‍ ഹോജ എഫന്ദി

CHOOSE SOHBET
Contact@naksibendi.in, visit www.naksibendi.us for more information and english sohbets.
For Baya, contact Hz. Lokman Hoja Efendi. Share for the sake of Allah.
Naksibendi.in 2013-2014
Flag Counter